Temsilci Üyeliği

İl Seçin
İlçe Seçin
Üyelik Paketi (*)

VİZYON NETWORK Girişimci Sözleşmesi

 

1. Kazım Dirik Mah. 372/13 Sokak No:4 Bornova İzmir adresinde mukim Mor Zürafa AŞ(bundan sonra "Vizyon Network" olarak anılacaktır) ile [...................................................................................................] adresinde mukim, [...................................) T.C. kimlik numaralı [ ........................................ ] (bundan sonra " Vizyon Network Girişimcisi" olarak anılacaktır)arasında aşağıdaki koşullarla bir sözleşme imzalanmıştır.

2. Vizyon Network Girişimcisi kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Vizyon Network Girişimcisi ve Vizyon Network arasında 4857 Sayılı iş Kanunu anlamında bir iş akdi bulunmamaktadır. İşbu özleşme ve eki sayılan belgelerin hiçbir hükmü taraflar arasında işçi işveren ilişkisi bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

3. Taraflar, Vizyon Network Yönetmeliği'nin işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmişlerdir. Vizyon Network Girişimcisi , işbu sözleşmenin imzalanması öncesinde Vizyon Network Yönetmeliği'nin kendisine verilmiş olduğunu, içeriğini okuyup anladığını, Vizyon Network Yönetmeliği'nde öngörülmüş olan tüm kuralları kabul ettiğini ve bu kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşmede belirlenmiş olan maddeler tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlediği gibi, Vizyon Network Girişimcisi'nin hedeflenen başarılara ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Vizyon Network Yönetmeliği uygulanır.

4. Vizyon Network, yayımlamış olduğu Pazarlama/ Kazanç Planı ile Vizyon Network Yönetmeliği'nde tek taraflı olarak değişiklikler yapmaya yetkilidir. Yapılacak bu değişiklikler Vizyon Network Girişimcisi'ne e-posta yoluyla duyurulacaktır.  Ayrıca Vizyon Network Danışman'nın internet sitesinden sipariş vermeden önce bu değişikliklerden haberdar olması sağlanacaktır. Vizyon Network Danışmanı yapılan değişiklikleri incelemek ve yeni bir sipariş vermeden önce bu değişiklikleri kabul etmek zorundadır. Vizyon Network Girişimcisi, sözleşmenin yürürlüğü ve devamı açısından bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa,Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da cezai şart ödemeksizin feshedebilir..

5. Vizyon Network ürünleri, işbu sözleşme ve Vizyon Network Yönetmeliğinde belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde doğrudan satış suretiyle satılabilir. Bu açıdan İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenmiş olan kurallara da uyulması zorunludur. Vizyon Network ürünlerinin, doğrudan satış yöntemi dışında satışa sunulması sözleşmenin doğrudan feshi sonucunu doğuracaktır. Vizyon Network, doğrudan satış yöntemi dışında ürünlerin satışa sunulduğunu tespit ederse sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara lüzum olmaksızın feshetmeye yetkili olduğu gibi, Disiplin kurulu tarafından verilecek kararları da uygulamaya yetkilidir. Vizyon Network Girişimcileri , tüm faaliyetlerinde özenli davranmak ve Vizyon Network ürünlerinin marka değerini azami şekilde korumakla yükümlüdür.

6. Vizyon Network Girişimcisi , kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü kişilere, Vizyon Network'nin tanıtımını yapabilir. Bu tanıtımın Vizyon Network Yönetmeliğinde belirlenmiş olan kurallara uygun olarak yapılması zorunludur. Bu tanıtım sonucunda Vizyon Network ile üçüncü kişi arasında bir sözleşme akdedilmiş olması, bu sözleşmeye Vizyon Network Girişimcisinin aracılık ettiği şeklinde yorumlanamaz. Vizyon Network Girişimcisi tanıtım yapmayı kendisi tercih etmekte ve bu tanıtımı kendi satış ağını oluşturma gayesi ile yapmaktadır. Bu nedenle, Vizyon Network Girişimcisi her türlü faaliyetinde bağımsız olarak hareket etmekte olup, faaliyetlerinin hiçbiri Vizyon Network şirketini doğrudan veya dolaylı olarak temsil ettiği şeklinde yorumlanamaz.

7. Vizyon Network Girişimcisi , Sözleşme kapsamında vereceği hizmetler sırasında, üçüncü kişilerden edineceği her türlü kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını, bu çerçevede elde edeceği kişisel verilerin korunması ve işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait olacağını; gerekli bilgilendirmeyi yapacağını ve 3.kişilerin muvafakatlerini alacağını, kendisinin ve kayıt yaptığı danışmanların ve mevzuata aykırı fiili ve işlemlerinden münferiden sorumlu olacağını, bu sebeplerle Vizyon Network’nin herhangi bir zararının doğması halinde bu zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, aynı zamanda bu hususun Sözleşme'nin feshi sebebi olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Vizyon Network Girişimcisi , işbu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği doğrudan satış faaliyeti ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve iş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği ile doğrudan satış faaliyetini düzenleyen mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, Vizyon Network Girişimcisi tüketiciye imzalattığı ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesinin bir nüshasını Vizyon Network'e ileteceğini, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri yerine getireceğini, esnaflık sınırını aşması halinde bunun gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vizyon Network Girişimcisi'nin belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi nedeniyle Vizyon Network'nin hangi ad altında olursa olsun bir tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Vizyon Network ödeyeceği bu tazminat tutarını Vizyon Network Girişimcisi'ne rücu etme hakkına sahiptir. Taraflar bu konuda tam bir mutabakata varmışlardır.

9. Vizyon Network Girişimcisi, işbu sözleşme kapsamında yapacağı faaliyetlerle oluşturacağı satış ağını, hiçbir şekilde Vizyon Network ürünleri ile rekabet edecek şekilde veya başka herhangi bir amaçla kullanamaz. Vizyon Network Girişimcisi, Vizyon Network'in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak ve Vizyon Network tarafından kendisine verilen bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda, Vizyon Network, Sözleşme'yi haklı sebeple feshedebileceği gibi, uğradığı her türlü zararların tazminini talep edebilir.

10. Vizyon Network Girişimcisi , Vizyon Network'i doğrudan veya dolaylı olarak temsil yetkisine sahip olmadığı gibi, Vizyon Network adına hiçbir açıklama da yapamaz.

11. İşbu Sözleşme Vizyon Network Danışmanı'na sipariş verme zorunluluğu getirmemektedir. Vizyon Network verilen siparişi farklı gerekçelerle yerine getiremeyebilir. Verilen bir siparişin yerine getirilmemesi nedeniyle Vizyon Network Danışmanı bir hak iddia edemez. Vizyon Network Danışmanı'nın, işbu sözleşme kapsamında borçları bulunması halinde, Vizyon Network yeni sipariş kabul etmeme, kabul edilmiş bir siparişi iptal etme, siparişi geçici olarak karşılamama ve her türlü borcu Vizyon Network Danışmanı'na yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkına sahiptir.

12. Vizyon Network Girişimcisi, üst sponsorunun onayı ile Açık Hesap kullanma hakkına sahiptir. Bu hak Vizyon Network ile olan iş ilişkisi de dikkate alınarak Vizyon Network tarafından verilir. Bu hakkın kullanılması sonucu doğacak açık hesap borcunun ödenmesinden üst sponsor müteselsilen sorumludur.

13. Vizyon Network Girişimcisi, her kazanç döneminde kuralları Vizyon Network tarafından belirlenen ve ilan edilen şartlar dahilinde komisyon gelirine hak kazanabilir. Kazanç dönemleri sonunda hak edilmiş bedellerin ödemesi, takip eden dönemin 20. gününde (tatil günlerine denk gelmesi halinde bir sonraki iş gününde) aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla kendisine ait bulunan banka hesap numarasına (IBAN) gerçekleştirilir. Koşulları gerçekleştirip IBAN numarası olmayan Vizyon Network Girişimcileri'nin hak edişleri, hesaplarında sipariş vererek kullanmak suretiyle alacak olarak kaydedilir.

 

  • Vadesi geçmiş fatura borcu olmaması,
  • Açık hesabının kapanmış olması
  • İşbu Sözleşme'nin imzalanmış olması,
  • Alt ekibinden kaynaklanan müteselsil borcunun olmaması
  • Vizyon Network dokümanları uyarınca üstlendiği yükümlülüklere aykırı davranışlarda bulunmamış olması, Disiplin yönetmeliğine aykırı cezai durumun olmaması
  • Vergi mükellefi olan Vizyon Network Girişimcisi'nin , düzenleyeceği asıl hak ediş faturasının Vizyon Network'e ödeme gününden önce ulaşmış olması.

 

Hak edişten doğan ödemeler vergi mükelleflerine fatura karşılığında yapılır. Vizyon Network Girişimcisi'nin mevcut, vadesi belirli ya da doğması muhtemel borçlarının mevcut olması halinde, bu tutarlar Vizyon Network in yapacağı ödemeden mahsup edilebilir.

14. İşbu sözleşme belirsiz sürelidir. Taraflardan biri, herhangi bir sebep belirtmeksizin ve dilediği anda sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı şekilde feshedebilir. Sözleşmenin feshi için Vizyon Network 'den üyelik iptalini belirten dilekçenin imzalı olarak Vizyon Network'e ulaşması yeterli olacaktır. Sözleşme'nin feshi durumunda Vizyon Network Girişimcisi'nin Vizyon Network'e olan bütün borçları muaccel hale gelir. Vizyon Network Girişimcisi sözleşme'nin feshedilmesi nedeniyle, Vizyon Network’den herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunamaz.

15. İşbu Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda kanun gereği görevli mahkemeler yanında İzmir Mahkeme ve icra Daireleri yetkilidir.

16. Vizyon Network Danışmanı, kişisel bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişiklikleri yazılı olarak Vizyon Network'e bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

 

16 maddeden ibaret işbu Sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak düzenlenmiş ve ....../....../...... tarihinde imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha Vizyon Network'de kalacak olup, Vizyon Network Girişimcisine talebi halinde fotokopisi verilecektir.

*